Als medewerker in een koeltechnisch bedrijf zullen de eigenschappen die je in het installatieformulier kan invoeren geen extra toelichting vereisen.

Info

Behalve misschien “Hermetisch gesloten”. Deze informatie vind je normaliter terug in de fiche van het toestel. Anders moet je terugvallen op de wettelijke definitie, namelijk: apparatuur waarin alle onderdelen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zijn afgedicht door lassen, solderen of een soortgelijke permanente verbinding, met inbegrip van afgeschermde kleppen of afgeschermde toegangspunten, die reparatie of verwijdering op adequate wijze mogelijk maken, en die een geteste lekkage van minder dan 3 g per jaar hebben onder een druk van minstens een vierde van de maximaal toegestane druk.

Ook hier geldt: beter te veel dan te weinig informatie. De software werd ontworpen om technici zo vlot mogelijk hun werk te laten uitvoeren. Dat wil zeggen dat bepaalde velden wel essentieel zijn, maar niet verplicht. Het idee hiervoor is simpel: wat je hebt gedaan is vluchtige informatie die je snel dreigt te vergeten en dus snel moet kunnen registreren, maar de installatie zal er nadien (hopelijk) nog altijd staan.

Installaties waarvoor essentiële gegevens ontbreken kan je altijd gemakkelijk terugvinden via het rapport Onvolledige installaties, maar we raden aan om van het aanvullen of corrigeren van installatie-eigenschappen een gewoonte te maken die je uitvoert voordat je je werk als afgerond beschouwt.

Belangrijk om te weten: de software zal zelf geen enkele wijziging aanbrengen aan de installatie. Voer je een retrofit uit of wordt de nominale inhoud gewijzigd, dan moet je die werkzaamheden registreren en de overeenkomstige wijzigingen doorvoeren in de installatie.

De enige uitzondering hierop is een eventuele aanpassing van de vastgelegde GWP-waarden van koelmiddelen. De software bepaalt immers automatisch het CO2-equivalent van de installatie op basis van nominale inhoud en type koelmiddel.

Forecast-instellingen

Standaard zal Climapulse Service op basis van de installatie-eigenschappen gaan bepalen wanneer een volgende lektest vereist is. Je kan hier echter gemakkelijk van afwijken indien de klant een striktere controle vereist of jullie net maar voor een fractie van de periodieke lekcontroles instaan.

In zo’n geval kies je in het installatieformulier voor de optie Eigen termijn en voer je die eigen termijn.

Staan jullie helemaal niet in voor de lekcontroles, kies dan de optie Geen. Je zal de installatie niet terugvinden in de Forecasts.

Een actieplan voor lekdichtheid

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen in de periodieke lekcontroles en interventies n.a.v. een lek in een koelcircuit, schotelt Climapulse je steevast een actieplan voor bij de installatie-eigenschappen.

Bovenaan krijg je meteen de status te zien. Lekt de installatie? Werd het lek hersteld en/of gecontroleerd? Of is alles in orde?

Daaronder zie je de stappen die gezet werden of nog gezet moeten worden om de installatie lekdicht te verklaren, of gewoon periodiek te controleren.

 

Lekdichtheid - actieplan

Instructiekaart/kentekenplaat maken

Via de opties kan je snel en eenvoudig een instructiekaart maken. Vul de nodige ontbrekende gegevens aan en je krijgt een spreadsheet voorgeschoteld dat je gemakkelijk op zowel A4- als A5-formaat kan afdrukken.

Installatiefiche

Via de installatiefiche kan je de verschillende componenten van de installatie registreren. Da’s niet alleen nuttig, het zorgt er ook voor dat het opstellen van een instructiekaart een eitje wordt.

Circuits

Je kan een installatie opdelen in circuits. Het gevolg daarvan is dat de koelmiddelinhoud zal worden bepaald door de gegevens van die circuits samen te brengen. De nominale inhoud zal dus de som van de nominale inhouden van de circuits worden. Daarbij is het belangrijk te weten dat circuits die op geen enkele manier koelmiddel kunnen delen in feite beschouwd moeten worden als zelfstandige eenheden. Ze hebben dus bijvoorbeeld elk hun eigen frequentie voor periodieke lekcontroles.

Volledig zelfstandige circuits breng je daarom in als aparte installaties.